Zitdagen van de Sociale Dienst

Sinds januari 1997 houden de maatschappelijk assistenten zitdagen in de diverse gebouwen van de FOD Sociale Zekerheid en van de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zowel in Brussel als in de provincie.

Dit initiatief is niet alleen bestemd voor de ambtenaren die momenteel in dienst zijn, maar tevens voor de gepensioneerden .

Als bijlage vindt u de lijst van de betrokken centra die zich bevinden in de Brusselse agglomeratie, in Vlaanderen en in Wallonië.

Om de data van de zitdagen te kennen worden de betrokkenen verzocht in contact te treden met een dienst van de F.O.D. die het dichtst bij hun woonplaats gelegen is.

De deontologische regels die gelden voor de opvang van cliënten op het Hoofdbestuur te Brussel, worden door de maatschappelijk assistenten ook hier toegepast.

Los hiervan kunnen op afspraak steeds gesprekken plaats hebben op de Sociale dienst, in de buitendiensten of bij de ambtenaren thuis.