Doelgroep van de Sociale Dienst

De Sociale Dienst richt zich voor alle voordelen tot :

 • de personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid,
 • de personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
 • de personeelsleden van de POD Maatschappelijke integratie,
 • de cabinetsleden waarvan de werkingskosten ten laste zijn van de voornoemde FOD's en POD's.
 • de personeelsleden van de VZW Sociale Dienst.

De Sociale Dienst richt zich voor een deel van de voordelen, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord, tot:

 • de personeelsleden van FEDASIL,
 • de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG),
 • de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC),

Personen die niet tot de doelgroep behoren:

 • personeelsleden van SMALLS
 • personeelsleden die tot de rechtspersoonlijkheid behoren
 • gedetacheerde personeelsleden die ten laste blijven van een andere FOD / POD....
 • personeelsleden met een B4 contract.

Ongeacht hun politieke en ideologische overtuiging, hun statuut en hun graad.
Ongeacht of ze in actieve dienst, in disponibiliteit of in ziekteverlof of gepensioneerd zijn.

De Sociale Dienst richt zich tevens tot alle leden van hun gezin (partner en kinderen ten laste die kinderbijslag genieten) die onder hetzelfde dak wonen.

Bij het overlijden van een personeelslid blijven de weduwe of weduwnaar en/of de kinderen die kinderbijslag genieten recht hebben op de collectieve en individuele hulpverlening verstrekt door de Sociale Dienst.


Consulteer de lijst van begunstigden (als bijlage), met een overzicht van de aard van voordelen die men kan genieten naargelang de federale overheidsinstelling waarvan men personeelslid is.

BijlageGrootte
Doelgroep - bénéficiaires 2016.doc49.5 KB